31. 10. 2020  17:47 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FYMA01_6D - Fyzika materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: FYMA01_6D
Názov predmetu:
Fyzika materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie širších poznatkov z fyziky materiálov, s dôrazom na vysvetlenie transportných a transformačných procesov v pevných látkach. Pri voľbe študijných tém bude prihliadnuté na špecializáciu doktoranda.
 
Stručná osnova predmetu:
Väzby medzi atómami, stavba materiálov, teória mriežkových porúch, tepelne a napäťovo iniciované interakcie medzi mriežkovými poruchami, difúzia, transformačné procesy v pevných látkach, teória spevňovania a lomu materiálov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FISCHER, T. Materials science for engineering students. Amsterdam: Academic Press (Elsevier), 2009. 600 s.
HULL, D. -- BACON, D J. Introduction to dislocations. Oxford: Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2001. 272 s.
KIRKALDY, J S. -- YOUNG, D J. Diffusion in the condensed state. London: Institute of Metals, 1987. 541 s.
KITTEL, C. Úvod do fyziky pevných látek. Praha : Academia, 1985. 598 s.
KRATOCHVÍL, P. -- LUKÁČ, P. -- SPRUŠIL, B. Úvod do fyziky kovů 1. Praha : SNTL, 1984. 243 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2020.

Typ výstupu: