17. 10. 2019  18:32 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CHST05_6D - Chemické a strojárske technológie a životné prostredie (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CHST05_6D
Názov predmetu: Chemické a strojárske technológie a životné prostredie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
nie je
 
Výsledky vzdelávania:
Podať študentom základné charakteristiky chemických a strojárskych technológií, poukázať na ich osobitosti oproti iným priemyselným technológiám, na ich nároky na konštrukčné materiály pre výrobné zariadenia, na ich nároky na odbornú prípravu zamestnancov. Zoznámiť študentov s vybranými chemickými a strojárskymi výrobami s prihliadnutím na ich vplyv na životné prostredie. Bude vedieť analyzovať a syntetizovať poznatky a pochopí zákonitosti vzniku emisií a odpadov pri technologických procesoch. Bude vedieť opísať postupy regenerácie, recyklovania a utilizovania kovových a nekovových odpadov strojárskych výrob. Získa znalosti z oblasti ekologicky priaznivých výrobných technológií a so spôsobmi znižovania spotreby materiálu, energie a odpadov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Osobitosti chemických technológií, ich surovinová náročnosť a náročnosť na konštrukčné materiály, problémy odpadov, ich zneškodňovania a likvidácia
• Osobitosti strojárskych, ich náročnosť na konštrukčné materiály, problémy odpadov, ich zneškodňovania a likvidácia
• Zariadenia pre výrobné operácie a výrobné procesy
• Možnosti a opatrenia na znižovanie spotreby materiálu, energie a množstva odpadov u strojárskych technológií. Predpisy a normy pre odvoz a likvidáciu odpadov
• Ekologická charakteristika metalurgických technológií. Recyklovanie metalurgických odpadov.
• Recyklovanie materiálov na báze Fe, Al, Cu a Mg. Postupy tavenia a rafinovania.
• Galvanické, chemické a vákuové pokovovanie, recyklovanie odpadov z povrchových úprav.
• Výroby anorganických kyselín, hydroxidov a solí, priemyselných hnojív, maltovín, skla, náterív, koksu, kovov
• Organické výroby -- ropa, tenzidy, polyméry, vlákna, kaučuk, buničina.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LIPA, Z. -- BEZNÁK, M. -- KAPUSTOVÁ, M. -- MARÔNEK, M. -- PECHÁČEK, F. -- ŠKÁRKA, B. Priemyselné technológie a výrobné zariadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 329 s. ISBN 80-227-1907-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: