26. 10. 2020  7:23 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KOMM01_6D - Kompozitné materiály (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
KOMM01_6D
Názov predmetu: Kompozitné materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester: progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o princípoch výroby nových heterogénnych materiálov optimálne kombinujúcich zdanlivo protichodné vlastnosti: kompozity, nanoštruktúrne materiály, celulárne štruktúry, intermetalické materiály a funkčne gradientne materiály.
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy výroby nových heterogénnych materiálov optimálne kombinujúcich zdanlivo protichodné vlastnosti: kompozity, nanoštruktúrne materiály, celulárne štruktúry, intermetalické materiály a funkčné gradientne materiály. Potenciálne aplikácie týchto materiálov posudzované komplexne z hľadiska vlastností, ceny a vplyvu na životné prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
LAPIN, J. -- PELACHOVÁ, T. -- DOMÁNKOVÁ, M. Creep behaviour of a new air-hardenable intermetallic Ti-46Al-8Ta alloy. Intermetallics, 19. s. 814--819.
LAPIN, J. -- FRKÁŇOVÁ, K. Effect of processing routes on properties of plasma melted intermetallic Ti-Al-Ta ingots. Kovové materiály. Metallic materials, 49. s. 243--251. ISSN 0023-432X.
FLOREK, R. -- SIMANČÍK, F. -- NOSKO, M. -- HARNÚŠKOVÁ, J. Compression test evaluation method for aluminium foam parts of different alloys and densities. Powder Metallurgy Progress, 10. s. 207--212. ISSN 1335-8987.
IŽDINSKÝ, K. -- SIMANČÍK, F. -- KORÁB, J. -- KRAMER, I. -- ŠTEFÁNIK, P. -- KAVECKÝ, Š. -- ŠRÁMKOVÁ, T. -- CSUBA, A. -- ZEMÁNKOVÁ, M. Preparation and thermophysical properties of Cu alloy/high thermal conductivity carbon fibre composites. Kovové materiály. Metallic materials, 44. s. 327--334.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: