31. 10. 2020  17:01 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KOMA01_6D - Konštrukčné materiály (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
KOMA01_6D
Názov predmetu: Konštrukčné materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o výbere, hodnotení vlastností a použití najdôležitejších konštrukčných materiálov s dôrazom na kovy a ich zliatiny. Oboznámi sa s technologickými možnosťami výroby a spracovania konštrukčných materiálov do požadovaných tvarov, ovplyvňovania ich vlastností, ako aj spôsobmi integrácie súčiastok do konštrukčných celkov.

 
Stručná osnova predmetu:
Výber, hodnotenie vlastností a použitie najdôležitejších konštrukčných materiálov s dôrazom na kovy a ich zliatiny. Technologické možnosti výroby a spracovania konštrukčných materiálov do požadovaných tvarov, ovplyvňovania ich vlastností, ako aj spôsoby integrácie súčiastok do konštrukčných celkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FLOREK, R. -- SIMANČÍK, F. -- NOSKO, M. -- HARNÚŠKOVÁ, J. Compression test evaluation method for aluminium foam parts of different alloys and densities. Powder Metallurgy Progress, 10. s. 207--212. ISSN 1335-8987.
ILLEKOVÁ, E. -- HARNÚŠKOVÁ, J. -- FLOREK, R. -- SIMANČÍK, F. -- MAŤKO, I. -- ŠVEC, P. Peculiarities of TiH2 decomposition. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105. s. 583--590. ISSN 1388-6150.
SENČEKOVÁ, L. -- IŽDINSKÝ, K. -- SIMANČÍK, F. -- MINÁR, P. -- NOSKO, M. -- ŠVEC, P. The effect of Nb interlayers on compaction of Mo/Mo silicide composites. Kovové materiály. Metallic materials, 50. s. 425--432. ISSN 0023-432X.
LIPA, Z. -- JANÁČ, A. Dokončovacie spôsoby obrábania. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 94 s. ISBN 80-227-1324-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: