26. 10. 2020  9:16 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MCHM01_6D - Metódy charakterizácie materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MCHM01_6D
Názov predmetu:
Metódy charakterizácie materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Individuálna analytická práca s experimentálnou technikou a preverovanie nadobudnutých znalostí počas odborných seminárov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi teoretické znalosti, získa experimentálne zručnosti a nadobudne nové poznatky z oblasti experimentálnych metód štúdia štruktúry, fázového a chemického zloženia materiálov pomocou moderných analytických metód (svetelná a elektrónová mikroskopia, elektrónová mikroanalýza, rtg. difrakčné techniky, optická emisná a absorpčná spektroskopia, termické metódy analýzy, iónové analytické metódy, atď.) Získané poznatky bude konfrontovať s reálnou štruktúrou látok a použitými technologickými postupmi najmä so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na teoretické a experimentálne zvládnutie metód a postupov štúdia materiálov, využívaných pri riešení témy dizertačnej práce, ako aj ďalších moderných experimentálnych metód a postupov v odbore materiály.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
JANDOŠ, F. -- ŘÍMAN, R. -- GEMPERLE, A. Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha : SNTL, 1985. 384 s.
PUŠKÁR, A. Mikroplastickosť a porušenie kovových materiálov. Bratislava : Veda, 1986. 297 s.
VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. Bratislava: Alffa/SNTL, 1985. 401 s. ISBN 80-227-2178-6.

Odporúčaná:
Cahn, R.W., Haasen, P., Kramer, E.J.: Materials Science and Technology, VCH Weinheim, New York, Basel, Cambridge, 1992, Vol. 1 až 18.
Fischer-Crips, A.C.: Nanoindentation. Springer, 2002
Grellmann, W.: Deformation and Fracture Behaviour of Polymers. Springer, 2001
Knižná a časopisecká literatúra zameraná na tému dizertačnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: