31. 10. 2020  18:31 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSMA01_6D - Metódy štúdia materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MSMA01_6D
Názov predmetu:
Metódy štúdia materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie teoretických znalostí, získanie experimentálnych zručností a nadobudnutie nových poznatkov z oblasti experimentálnych metód štúdia štruktúry a fázového zloženia materiálov, degradácie a ich porušovania, ako aj skúšok mechanických a technologických vlastností materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na teoretické a experimentálne zvládnutie metód a postupov štúdia materiálov, využívaných pri riešení témy dizertačnej práce, ako aj ďalších moderných experimentálnych metód a postupov v odbore materiály.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULÍNSKÝ, V. -- JUREK, K. Zkoumání látek elektronovým paprskem. Praha : SNTL, 1982. 401 s.
Applications of Electron Microfractography to Materials Research. Toronto : ASTM, 1970. 96 s.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
Metody analýzy povrchů: Elektronová spektroskopie. Praha : Academia, 1990. 323 s. ISBN 80-200-0261-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: