31. 10. 2020  17:18 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAMV01_6D - Mikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
MAMV01_6D
Názov predmetu: Mikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda tódy analýzy mikroštruktúry a pozná možnosti ich využitia. Pozná rozdiely medzi jednotlivými zobrazovacími technikami a vie zhodnotiť výsledky získané zo spektoskopických analytických metód, prípadne difrakčné obrazy. Dokáže analyticky zhodnotiť súvis medzi stavom mikroštruktúry a mechanickými vlastnosťami materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Mikroštruktúrna analýza:
- svetelná mikroskopia,
- transmisná elektrónová mikroskopia,
- riadkovacia elektrónová mikroskopia,
- súvisiace spektroskopické a difrakčné metódy, Raman, AFM, GDOES, FIB/SEM/TEM.

Charakterizácia mechanických vlastností:
- meranie a vyhodnocovanie tvrdosti materiálov,
- inštrumentovaná indentácia,
- pevnosť (Weibullova analýza), pružnosť, medza klzu,
- skúška rázom v ohybe, inštrumentovaná skúška rázom v ohybe,
- tribológia,
- creep,
- lomová mechanika,
- fraktografia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.
VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. Bratislava : Alfa, 1989. 401 s.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
ZÁBAVNÍK, V. -- BURŠÁK, M. Materiál, tepelné spracovanie, kontrola kvality. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 282 s. ISBN 80-8073-159-4.
ZÁBAVNÍK, V. -- BURŠÁK, M. Zošľachťovanie a kontrola kvality materiálov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. 281 s. ISBN 80-8073-071-7.
LEE, W E. -- RAINFORTH, M W. Ceramic Microstructures: Property Control by Processing. London : Chapman and Hall, 1994. 590 s. ISBN 0-412-43140-8.
ASM Handbook: Volume 9. Metallography and Microstuctures. Materials Park : ASM International, 2004. 1184 s. ISBN 0-87170-706-3.
AYACHE, J. -- ET AL. Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy: Methodology. New York : Springer, 2010. 250 s. ISBN 978-0-387-98181-9.
AYACHE, J. -- ET AL. Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy: Techniques. New York : Springer, 2010. 338 s. ISBN 978-1-4419-5974-4.
CRIDDLE, W. -- ELLIS, G. Spectral and Chemical Characterization of Organic Compounds: A Laboratory Handbook. Chichester : John Wiley & Sons, 1991. 119 s. ISBN 0-471-92715-5.

Odporúčaná:
Knižná a časopisecká literatúra zameraná na tému dizertačnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: