21. 10. 2020  14:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NAMA01_6D - Náuka o materiáloch (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
NAMA01_6D
Názov predmetu: Náuka o materiáloch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch, vypracovanie odborného prekladu so zameraním na tému dizertačnej práce (spravidla z časopiseckej literatúry v anglickom jazyku), prezentácia preloženého odborného textu na seminári, záverečný písomný test a ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Vlastnosti technických zliatin a iných typov materiálov sú funkciou kvality, kvantity, veľkosti, morfológie a distribúcie koexistujúcih fáz a štruktúrnych zložiek. Cieľom predmetu je prehĺbiť a rozšíriť poznatky, ktoré študent získal na prvom a druhom stupni štúdia o technických materiáloch a metódach skúmania ich štruktúry a vlastností s orientáciou na kľúčový materiál alebo materiály, ktoré použije pri riešení dizertačnej práce. Študent bude poznať vplyv chemického a fázového zloženia materiálu, ako aj podmienok a parametrov jeho technologického spracovania (zvárania, tvárnenia a tvarovania, odlievania, obrábania, tepelného a chemicko-tepelného spracovania) na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti vyrobenej súčiastky, dielca, konštrukcie, nástroja alebo úžitkového predmetu. Študent bude ovládať kľúčové metódy skúmania a hodnotenia štruktúry a vlastností technických materiálov. Súčasťou predmetu je aj samostatná práca študenta s odbornou knižnou a časopiseckou literatúrou vo svetovom jazyku, spravidla v angličtine, obsahovo zameranou na tému dizertačnej práce. Cieľom je aby študent dokázal samostatne získavať, kriticky analyzovať a využívať najnovšie vedecké a odborné poznatky zo svetovej odbornej literatúry pri riešení zadanej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Vnútorná stavba materiálov (makroštruktúra, mikroštruktúra, subštruktúra, stavba kryštálov).
Kovové sústavy. Tuhnutie kovov a zliatin. Základné typy rovnovážnych fázových diagramov. Fázové premeny v tuhom stave. Železo a jeho zliatiny. Ocele a liatiny. Teória tepelného spracovania ocelí, transformačné diagramy IRA, ARA. Žíhanie, kalenie a popúšťanie. Tepelno mechanické spracovanie ocelí. Neželezné kovy a ich zliatiny. Plasty. Makromolekulárne látky a prísady. Elastoméry, plastoméry a reaktoplasty. Keramické materiály. Úžitková a technická keramika. Spekané karbidy. Sklo. Materiály s nekonvenčnou štruktúrou a vlastnosťami. Mechanické skúšky materiálov statické a dynamické, skúšky pri vysokých a nízkych teplotách, skúšky technologické a defektoskopické. Fraktografická analýza. Krehký lom, húževnatý lom. Metódy skúmania štruktúry a fázového zloženia materiálov. Metódy prípravy vzoriek. Svetelná mikroskopia, riadkovacia elektrónová mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia, konfokálna mikroskopia. Röntgenová difrakčná analýza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CALLISTER, W D. Materials Science and Engineering: An Introduction. New York : John Wiley & Sons, 2000. 871 s. ISBN 0-471-32013-7.
SKOČOVSKÝ, P. Konštrukčné materiály. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 246 s. ISBN 80-7100-608-4.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Degradačné procesy a predikcia životnosti. Trnava : AlumniPress, 2007. 162 s. ISBN 978-80-8096-031-5.
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- MARTINKOVIČ, M. -- ČIČKA, R. Náuka o materiáloch I. Trnava : AlumniPress, 2010. 249 s. ISBN 978-80-8096-123-7.
Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha : SNTL, 1987. 418 s.
PLUHAŘ, J. Nauka o materiálech. Praha : SNTL, 1989. 549 s.
VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. Bratislava : Alfa, 1989. 401 s.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno : CERM, 2003. 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno : CERM, 2002. 392 s. ISBN 80-7204-248-3.
PULC, V. -- HRNČIAR, V. -- GONDÁR, E. Náuka o materiáli. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 333 s. ISBN 978-80-227-2847-8.
STRNADEL, B. Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostrava : Bohumír Strnadel, 1998. 334 s.
HRNČIAR, V. Materials Science. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 118 s. ISBN 978-80-227-3197-3.
SKOČOVSKÝ, P. -- BOKŮVKA, O. -- KONEČNÁ, R. -- TILLOVÁ, E. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina : Žilinská univerzita, 2006. 349 s. ISBN 80-8070-593-3.
JONES, D. -- ASHBY, M F. Engineering Materials 1: An Introduction to their Properties and Applications. Oxford : Butterworth - Heinemann, 1998. 306 s. ISBN 0 7506 3081 7.
JONES, D. -- ASHBY, M F. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Design. Oxford : Butterworth - Heinemann, 1998. 367 s. ISBN 0 7506 4019 7.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2002. 336 s. ISBN 978-0-7506-5554-5.
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 978-0-7506-6168-3.
SHACKELFORD, J F. Introduction to materials science for engineers. New York : Macmillan Publishing Company, 1988. 732 s. ISBN 0-02-409730-6.
SEIDEL, W. Werkstofftechnik: Werkstoffe-Eigenschaften-Prüfung-Anwendung. Wien-München : Carl Hanser Verlag, 1993. 368 s. ISBN 3-446-17293-9.
HOSFORD, W F. Materials for engineers. New York : Cambridge University Press, 2008. 278 s. ISBN 978-0-521-89997-0.

Odporúčaná:
Bhushan, B., Gupta, B.K.: Handbook of Tribology. Materials, Coatings and Surface Treatments. USA-N.Y : Mc Graw-Hill Inc., 1991
Buschow, K.H.J. a kol.: Encyclopedia of Materials. Pergamon Press (Elsevier), 1-11 Vol. Set, 2001, ISBN 0080431526
Metals Handbook. Properties and Selection. Nonferrous Allloys ans Special-Purpose Materials. USA : ASM, 1990
Ohring, M.: Materials Science of Thin Films. London : Academic Press, 2002

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: