31. 10. 2020  17:06 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NAMA01_6DE - Náuka o materiáloch (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
NAMA01_6DE
Názov predmetu: Náuka o materiáloch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch, vypracovanie odborného prekladu so zameraním na tému dizertačnej práce (spravidla z časopiseckej literatúry v anglickom jazyku), prezentácia preloženého odborného textu na seminári, záverečný písomný test a ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Vlastnosti technických zliatin a iných typov materiálov sú funkciou kvality, kvantity, veľkosti, morfológie a distribúcie koexistujúcih fáz a štruktúrnych zložiek. Cieľom predmetu je prehĺbiť a rozšíriť poznatky, ktoré študent získal na prvom a druhom stupni štúdia o technických materiáloch a metódach skúmania ich štruktúry a vlastností s orientáciou na kľúčový materiál alebo materiály, ktoré použije pri riešení dizertačnej práce. Študent bude poznať vplyv chemického a fázového zloženia materiálu, ako aj podmienok a parametrov jeho technologického spracovania (zvárania, tvárnenia a tvarovania, odlievania, obrábania, tepelného a chemicko-tepelného spracovania) na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti vyrobenej súčiastky, dielca, konštrukcie, nástroja alebo úžitkového predmetu. Študent bude ovládať kľúčové metódy skúmania a hodnotenia štruktúry a vlastností technických materiálov. Súčasťou predmetu je aj samostatná práca študenta s odbornou knižnou a časopiseckou literatúrou vo svetovom jazyku, spravidla v angličtine, obsahovo zameranou na tému dizertačnej práce. Cieľom je aby študent dokázal samostatne získavať, kriticky analyzovať a využívať najnovšie vedecké a odborné poznatky zo svetovej odbornej literatúry pri riešení zadanej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Vnútorná stavba materiálov (makroštruktúra, mikroštruktúra, subštruktúra, stavba kryštálov).
Kovové sústavy. Tuhnutie kovov a zliatin. Základné typy rovnovážnych fázových diagramov. Fázové premeny v tuhom stave. Železo a jeho zliatiny. Ocele a liatiny. Teória tepelného spracovania ocelí, transformačné diagramy IRA, ARA. Žíhanie, kalenie a popúšťanie. Tepelno mechanické spracovanie ocelí. Neželezné kovy a ich zliatiny. Plasty. Makromolekulárne látky a prísady. Elastoméry, plastoméry a reaktoplasty. Keramické materiály. Úžitková a technická keramika. Spekané karbidy. Sklo. Materiály s nekonvenčnou štruktúrou a vlastnosťami. Mechanické skúšky materiálov statické a dynamické, skúšky pri vysokých a nízkych teplotách, skúšky technologické a defektoskopické. Fraktografická analýza. Krehký lom, húževnatý lom. Metódy skúmania štruktúry a fázového zloženia materiálov. Metódy prípravy vzoriek. Svetelná mikroskopia, riadkovacia elektrónová mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia, konfokálna mikroskopia. Röntgenová difrakčná analýza.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: