15. 10. 2019  3:10 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NSGA06_6D - Neurónové siete a genetické algoritmy (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NSGA06_6D
Názov predmetu: Neurónové siete a genetické algoritmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké znalosti z oblasti umelých neurónových sietí a genetických algoritmov. Spoznať teoretické princípy ich fungovania. Vedieť formulovať problémy v oblasti optimalizácie a riadenia systémov tak, aby bolo možné nasadiť niektorú z uvedených metód a vedieť problém riešiť.
 
Stručná osnova predmetu:
• Umelé neurónové siete. Definícia. Typy sietí. Perceptron, Hopfieldov model, Kohonenov model. Učenie. Spätné šírenie chyby.
• Viacvrstvové siete s dopredným šírením.
• Algoritmizácia, optimalizácia siete, konvergencia.
• Klasifikácia a aproximácia pomocou neurónových sietí, riešenie vybraných problémov pomocou neurónových sietí.
• Genetické algoritmy. Definícia, základné operácie, klasifikácia algoritmov, používané stratégie. Binárna reprezentácia, Hammingova bariéra. Paralelizmy. Konvergencia.
• Aplikačné oblasti. Využitie pri optimalizácii a v riadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. -- TIŇO, P. Evolučné algoritmy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 215 s. ISBN 80-227-1377-5.
MAN, K. -- TANG, K. -- KWONG, S. Genetic Algorithms: Concepts and Designs. London : Springer Verlag, 1999. 344 s. ISBN 1-85233-072-4.
NOVÁK, M. Umělé neuronové sítě.: Teorie a aplikace. Praha : C.H. Beck, 1998. 382 s. ISBN 80-7179-132-6.
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.
ZALZALA, A. -- FLEMING, P. Genetic algorithms in engineering systems. London : Institution of Electrical Engineers, 1997. 263 s. ISBN 0-85296-902-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: