31. 10. 2020  18:18 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu POMT01_6D - Pokročilé materiály a technológie (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: POMT01_6D
Názov predmetu:
Pokročilé materiály a technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o pokročilých materiáloch na báze kovov, komplexných kovových systémov, nekovových materiálov, nanomateriálov a biomateriálov. Ovláda technológie prípravy tenkých vrstiev, funkčných multivrstiev, objemových materiálov s komplexnou štruktúrou (vrátane amorfných) a pokročilých kompozitov.
 
Stručná osnova predmetu:
Pokročilé materiály na báze kovov, komplexných kovových systémov, nekovových materiálov.
Nanomateriály. Biomateriály. Technológie prípravy tenkých vrstiev, funkčných multivrstiev, objemových materiálov s komplexnou štruktúrou (vrátane amorfných) a pokročilých kompozitov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
MITTEMEIJER, E J. The microstructure – property relationship using metals as model systems. New York/Heidelberg : Springer, 2011. 500 s. ISBN 978-3-642-10500-5.
SCHNEIDER, H. -- RUTH, V. -- KORMÁNY, T. Advances in Epitaxy and Endotaxy: Part A: Eutectics and Eutectoids. Part B: Growth of Monocrystalline Layers. Amsterdam : Elsevier, 1990. 459 s. ISBN 0-444-98871-8.
KOLITSCH, A. -- MOLLER, W. -- MALKOW, T. -- BULL, S. -- MAGULA, V. -- DOMÁNKOVÁ, M. Growth and characterisation of hard and elastic carbon nitride thin films. Surface & Coatings Technology, 128. s. 126--132. ISSN 0257-8972.
Thin Solid Films. 2014.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

P
N
87,5 %
12,5 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: