19. 10. 2019  0:04 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PMIR06_6D - Pokročilé metódy inteligentného riadenia (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PMIR06_6D
Názov predmetu: Pokročilé metódy inteligentného riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie projektu, ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o riadení systémov a procesov inteligentnými metódami (poznatkové prístupy, metódy zvládnutia neurčitosti, neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy riadenie). Vie rozhodnúť o vhodnosti uvedených prístupov a vie ich aplikovať na konkrétne problémy.
 
Stručná osnova predmetu:
Poznatkové prístupy k riadeniu systémov a procesov.
Neurónové siete.
Genetické algoritmy.
Fuzzy riadenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005.
KVASNIČKA, V. Umelá inteligencia a kognitívna veda. Bratislava: STU, 2009.
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. -- TIŇO, P. Evolučné algoritmy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 215 s. ISBN 80-227-1377-5.
JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Brno : VUTIUM, 2003. 132 s. ISBN 80-214-2261-0.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 176 s. ISBN 80-7300-069-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: