15. 10. 2019  11:50 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PMIO05_6D - Progresívne metódy integrovanej ochrany ŽP (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PMIO05_6D
Názov predmetu: Progresívne metódy integrovanej ochrany ŽP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč si rozšíri poznatky o štruktúre a zložení vzduchu a vody, dokáže klasifikovať znečisťujúce látky v ovzduší, modelovať šírenie polutantov v ovzduší a podrobne spozná technológie ich odstraňovania. Bude schopný navrhnúť technologické riešenie, spozná legislatívne a ekonomické nástroje na zníženie emisií. Súčasne sa zaoberá aj treťou zložkou životného prostredia -- pôdou. Klasifikuje prírodné a antropogénne zdroje narušenia pôdy, spôsoby detekcie kontaminantov, vysvetľuje princípy fyzikálnych, chemických a biologických metód obnovy a ich použitie v remediačných technológiách
 
Stručná osnova predmetu:
Bilancovanie polutatov pre aktuálne meteorologické podmienky
Charakteristika zdroja emisií z dopravy, energetiky, metalurgie, chemického priemyslu, poľnohospodárstva a postupy na obmedzovanie polutantov z týchto zdrojov.
Fotochémia ovzdušia, globálne problémy
Progresívne environmntálne prijateľné technológie čistenia odpadových vôd
Technológie úpravy a spracovania kalov
Zdroje a príčiny narušenia pôdnych ekologických systémov. Ekologické havárie a environmentálne záťaže, členenie kontaminantov, spôsoby detekcie.
Princípy fyzikálnych, chemických a biologických metód obnovy, bioremediačné technológie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PIATRIK, M. -- TOLGYESSY, J. Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. Bratislava : CHTF STU , 1994.
BOUBEL, R. Fundamentals of Air Pollution. USA: Academic Press, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: