31. 10. 2020  18:31 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PROT01_6D - Progresívne technológie (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
PROT01_6D
Názov predmetu:
Progresívne technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o základných princípoch, postupoch a technológiách prípravy moderných jedno aj viacfázových masívnych keramických materiálov, kompozitov a nanomateriálov, ako aj tenkých povlakov pre strojárske aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základnýé princípy, postupy a technológie prípravy moderných jedno aj viacfázových masívnych keramických materiálov, kompozitov a nanomateriálov, ako aj tenkých povlakov pre strojárske aplikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
LOFAJ, F. Creep mechanisms in the high-performance silicon nitride ceramics: Habilitačná práca na získanie titulu docenta. Habilitačná práca. Trnava : MtF STU, 2011.
DUSZOVÁ, A. -- HALGAŠ, R. -- BĽANDA, M. -- HVIZDOŠ, P. -- LOFAJ, F. -- DUSZA, J. -- MORGIEL, J. Nanoindentation of WC-Co hardmetals. Journal of the European Ceramic Society, 33. s. 2227--2232.
LOFAJ, F. -- DUSZA, J. -- HVIZDOŠ, P. -- LENČÉŠ, Z. -- GALUSEK, D. -- GALUSEKOVÁ, D. Teória a technológia spracovania keramických materiálov. Trnava : AlumniPress, 2010. 193 s. ISBN 978-80-8096-126-8.
PARCHOVIANSKÝ, M. -- GALUSEK, D. -- SEDLÁČEK, J. -- ŠVANČÁREK, P. -- KAŠIAROVÁ, M. -- DUSZA, J. -- ŠAJGALÍK, P. Microstructure and mechanical properties of hot pressed Al2O3/SiC nanocomposites. Journal of the European Ceramic Society, 33. s. 2291--2298.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: