15. 10. 2019  20:39 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu RPIM06_6D - Reprezentácia poznatkov a inferenčné mechanizmy (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RPIM06_6D
Názov predmetu: Reprezentácia poznatkov a inferenčné mechanizmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké znalosti z oblasti spôsobov reprezentácie poznatkov v systémoch umelej inteligencie a o spôsoboch riešenia slabo formalizovaných problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné schémy reprezentácie poznatkov (deklaratívna, procedurálna, rámce, sémantické siete, produkčné pravidlá). Kombinovanie schém.
• Reprezentácia neurčitosti. Bayesovský a fuzzy prístup.
• Riešenie úloh v systémoch umelej inteligencie. Induktívny a deduktívny prístup. Spojitosť inferencie a schémy reprezentácie. Reťazenie pravidiel. Základné prístupy, ich kombinovanie.
• Aplikačné oblasti. Typické vlastnosti riešených úloh. Možnosti využitia v riadení. Výpočty a reálny čas.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUGER, G F. -- STUBBLEFIELD, W A. Artificial intelligence. Structures and strategies for complex problem solving. Reading : Addison-Wesley, 1998. 824 s. ISBN 0-805-31196-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: