22. 10. 2019  7:58 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu RPVS06_6D - Riadenie pružných výrobných systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RPVS06_6D
Názov predmetu: Riadenie pružných výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostaná práca, projekt.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z oblasti moderných spôsobov riadenia výrobných systémov. Bude mať ucelený prehľad o komplexných systémoch riadenia výroby. Dokáže riešiť zložité problémy v procesoch riadenia výrobných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Pružné výrobné systémy.
Ciele riadenia, hierarchia riadenia.
Systémy riadenia, stratégie riadenia.
Vybrané problémy rozvrhovania operácií.
Optimalizácia cieľov výroby.
Problémy optimalizácie veľkosti výrobných dávok.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: