22. 10. 2019  11:57 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SRBO05_6D - Systém riadenia BOZP (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SRBO05_6D
Názov predmetu: Systém riadenia BOZP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
konzultácie
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné zručnosti v manažérstve rizík technických systémov. Získať zručnosti pri riadení rizík a znalosti o jeho úlohách. Zvládnuť proces ovládania rizík a najmä v rozhodovacích procesoch podnikateľského subjektu. Ďalej získa prehľad v oblasti legislatívy pre bezpečnosť systémov u nás a v zahraničí. Získať vedomosti o existujúcich systémov BOZP -- Bezpečný podnik a systém podľa OHSAS 18001.
 
Stručná osnova predmetu:
•Praktické aplikácie metód a postupov riadenia bezpečnosti
•Kritická analýza bezpečnostných predpisov (zákony, vyhlášky a normy).
•Ekonomické dôsledky aplikácie riadenia bezpečnosti v etapách návrhu, prevádzky a recyclingu technologického systému (zariadenia).
•OHSAS a Bezpečný podnik. Základy riadenia systému bezpečnosti v MaS podnikoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Balog, K., Tureková, I., Turňová, Z.: Inžinierstvo pracovného prostredia. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 115 s. ISBN 80-227-2574-9. Bratislava: Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 115 s. ISBN 80-227-2574-9.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava : AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: