26. 10. 2020  9:04 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPMM01_6D - Technológie prípravy moderných materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
TPMM01_6D
Názov predmetu:
Technológie prípravy moderných materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pohovor študenta s učiteľom k nosným témam predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o tenkovrstvových technológiách a 
príprave objemových a kompozitných materiálov s určením pre elektrotechniku a elektroniku.
 
Stručná osnova predmetu:
Tenkovrstvové technológie a príprava objemových a kompozitov materiálov pre elektrotechniku a elektroniku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
GÖMÖRY, F. -- ŠOUC, J. -- PARDO, E. -- SEILER, E. -- SOLOVIOV, M. -- FROLEK, Ľ. -- SKARBA, M. -- KONOPKA, P. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- JANOVEC, J. AC Loss in Pancake Coil Made From 12 mm Wide REBCO Tape. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 23. s. 3.
PEKARČÍKOVÁ, M. -- SKARBA, M. -- KONOPKA, P. -- JANOVEC, J. -- SOLOVYOV, M. -- PARDO, E. -- GÖMÖRY, F. Investigation of defects in functional layer of high temperature superconducting tapes. Physica C-Superconductivity and its Applications, 497. s. 24--29.
GÖMÖRY, F. Study of electric properties of high temperature superconductors with the help of magnetic measurements: dissertation to habilitate in area 5.2.26 Materials. Habilitačná práca. Trnava : 2009.
GÖMÖRY, F. Štúdium vlastností supravodičov s vysokými kritickýcmi teplotami pomocou striedavých magnetických meraní: Dok.diz.práca. Dát.obhaj.: 24.09.1998. Č.ved.odb.: 11-22-9. Dizertačná práca. Bratislava : 1996. 106 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: