9. 12. 2019  9:41 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TESY06_6D - Teória systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TESY06_6D
Názov predmetu: Teória systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminár. Samostatný projekt. Hodnotenie v zmysle študijného poriadku STU známkami "prospel" alebo "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude poznať klasifikácia systémov a ich matematickú reprezentácia, tak aby poznatky mohol uplatniť pri riešení svojej dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia systémov a ich matematická reprezentácia.
Spojité a diskrétne, lineárne a nelineárne systémy.
Robustné, adaptívne a učiace sa systémy.
Analýza systémov a návrh adekvátnych štruktúr riadenia.
Signály a číslicové spracovanie signálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KROKAVEC, D. -- FILASOVÁ, A. Diskrétne systémy. Košice : Elfa, 2006. 302 s. ISBN 80-8086-028-9.
FRANKLIN, G F. -- POWELL, J. -- EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2006. 910 s. ISBN 0-13-149930-0.
CASSANDRAS, C G. -- LAFORTUNE, S. Introduction to discrete event systems. New York : Springer Science-Business Media, 2008. 769 s. ISBN 978-0-387-33332-8.
KROKAVEC, D. -- FILASOVÁ, A. Optimálne stochastické systémy. Košice : Elfa, 2002. 283 s. ISBN 80-89066-52-6.

Odporúčaná:
Dorf,R.C.: Modern Control Systems. Addison-Wesley Publishing Co. 1986. ISBN 0-201-05319-5
Huba, M., Hubinský, P., Žáková, K.: Teória systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002
Ogata,K:Modern Control Engineering, Prentice-hall International Inc.,1997. ISBN 0-13-261389-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: