21. 10. 2020  16:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TVYM01_6D - Teória výroby materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
TVYM01_6D
Názov predmetu: Teória výroby materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie teoretických znalostí a nadobudnutie nových poznatkov z oblasti teórie a technológie výroby technických materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na detailné zvládnutie teoretických princípov a technologických poznatkov z oblasti výroby technických materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cahn, R.W., Haasen, P., Kramer, E.J.: Materials Science and Technology, VCH Weinheim, New York, Basel, Cambridge, 1992, Vol. 1 až 18. Šesták, J. a kol.: Speciální technologie a materiály. Academia, Praha, 1993. Steen, W., Watkins,K.: Laser Materials Processing. Springer, 2003. Jedneral, F.P.: Elektrometalurgia ocele a ferozliatin. Alfa, Bratislava, 1981. Berns, H.: Hartlegierungen und Hartverbundwerkstoffe. Springer, 1998. Ostermann, F.: Anwendungstechnologie Aluminium. Springer, 1998. Waseda, Y., M. Isshiki, M.: Purification Process and Characterization of Ultra High Purity Metals. Springer, 2002. Inoue, A., Hashimoto, K.: Amorphous and Nanocrystalline Materials. Preparation, Properties, and Application. Springer, 2002. Knižná a časopisecká literatúra zameraná na tému dizertačnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

P
N
96,7 %
3,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: