18. 10. 2019  20:45 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VKTS06_6D - Vybrané kapitoly z teórie stavby strojov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VKTS06_6D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z teórie stavby strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca vo forme projektu a jeho obhajoba.
Hodnotenie: v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Vzdelávanie v rámci tohto predmetu je zamerané na získanie vedomosti o štruktúrnom usporiadaní strojov s rotačným prenosom pohybu, ktoré patria medzi najviac sa vyskytujúce štruktúry v technologických zariadení. Študenti budú mať poznatky z dynamiky rotorov. Budú schopní riešiť praktické úlohy počítačového modelovania a simulácií prevádzkových procesov strojov s tuhými a pružnými rotormi. Pri riešení úloh budú schopní aplikovať softvérové prostriedky určené pre riešenie problémov v dynamike strojov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné štruktúry technologických zariadení s rotačným prenosom pohybu.
Dynamika tuhých rotorov.
Lineárna dynamika pružných rotorov - výpočtové modely prvkov pružných rotorových systémov - hriadeľ, disk, ložisko, nevývažok.
Gyroskopické účinky a ich vplyv na dynamiku rotora.
Stabilita rotorových systémov.
Monitorovanie vibrácií rotorov a ich vyvažovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GASCH, R. -- PFÜTZNER, H. Dynamika rotorů. Praha : SNTL, 1980. 163 s.
MUSZYŃSKA, A. Rotordynamics. Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. 1075 s. ISBN 0-8247-2399-6.
ŽIARAN, S. STN ISO 1940-1 Mechanické kmitanie. Požiadavky na kvalitu vyváženia rotorov v nemennom (tuhom) stave. Časť 1: Špecifikácia a overovanie tolerancií vyváženia. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007. 32 s.
TONDL, A. Zvýšení hranice stability rotorových systémů. Praha : Academia, 1985. 152 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. František Pecháček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: