31. 10. 2020  17:49 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP301_6DE - Výskumná práca III (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
VYP301_6DE
Názov predmetu: Výskumná práca III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikačné výstupy
 
Výsledky vzdelávania:
Doktorand pod vedením školiteľa sa zúčastňuje vedecko-výskumných úloh, na ktorých získa potrebné poznatky k napísaniu a obhajobe dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: