14. 10. 2019  19:55 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 32153_3D - Dizertačný projekt III (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 32153_3D
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Sledovanie úloh pridelených školiteľom.
 
Výsledky vzdelávania:
Prijatie vedeckých pracovných metód. Učiť sa orientovať vo vedeckých publikáciách a na základe tejto štúdie získať vedomosti v oblastiach súvisiacich s témou dizertačnej práce. Dosiahnutie prvých vedeckých výsledkov prijateľných v medzinárodnom spoločenstve vedcov pomocou kreatívneho výskumu pod vedením školiteľa.
 
Stručná osnova predmetu:
Vyhľadávanie vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce. Analýza súčasnej situácie a existujúcich vedeckých metód. Výskumné práce, ktoré vedú k plneniu úloh a cieľov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 64

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: