30. 10. 2020  9:36 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIZSKU_6DE - Dizertačná skúška (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DIZSKU_6DE
Názov predmetu:
Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
štátna skúška
2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 3. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie písomnej práce a jej obhájenie pred skúšobnou komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda metódy vedeckej práce. Má hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Je schopný formulovať ciele dizertačnej práce a metódy vedúce k splneniu jej cieľov. Je schopný navrhnúť a aplikovať modely a postupy riešenia. Vie prezentovať postupy a výsledky vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predloženie práce s analýzou súčasného stavu v oblasti riešenia témy a s tézami a návrhom metód a postupu riešenia dizertačnej práce. Rozprava k písomnej práci pred skúšobnou komisiou formou štátnej skúšky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúci je školiteľ príslušného doktoranda.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 12. 09. 2019.

Typ výstupu: