11. 8. 2020  0:11 Zuzana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT - Ateliérová tvorba (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-AT
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola spracovávania projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent základné znalosti projektovania na príklade bytového domu.
 
Stručná osnova predmetu:
Projekt bude obsahovať zadanie bytového domu s prehodnotením typologicko - architektonického riešenia (výkresy). V projekt na stavebné povolenie vypracuje technickú situáciu, vybraný pôdorys s legendami miestností, použitých materiálov a rozpracovaný priečny rez (schodiskom) a TZB.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995.
PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- ŘEHÁK, I. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov: Fasády. Bratislava : Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 495

A
BCD
E
FX
31,7 %
41,0 %
17,2 %
5,9 %
2,8 %
1,4 %
Vyučujúci:
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hartman, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Leimberger (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Maňková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: