26. 10. 2020  22:03 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-BNP - Betónové nosné prvky (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-BNP
Názov predmetu: Betónové nosné prvky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania a úspešné absolvovanie skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Úvod do problematiky navrhovania železobetónových konštrukcií. Študenti sa naučia postup navrhovania základných typov nosných prvkov ako sú nosník, doska, schodisko, stĺp pre bežne spôsoby namáhania. Preberané návrhové postupy zahŕňajú návrh a overenie rozmerov nosných prvkov, výpočet zaťaženia a vnútorných síl, dimenzovanie, konštruovanie až po grafické spracovanie návrhov - výkresy tvaru a výstuže.
 
Stručná osnova predmetu:
•Materiály pre železobetón. Betón, betonárska výstuž - fyzikálno-mechanické vlastnosti.
•Teória navrhovania železobetónových konštrukcií. Medzné stavy. Spoľahlivosť. Zaťaženia.
•Medzné stavy únosnosti. Prvky namáhané ohybovým momentom, metóda medzných pretvorení.
Prvky namáhané priečnou silou. Prvky namáhané normálovou silou a kombináciou normálovej sily
s ohybovým momentom pôsobiacim v jednej rovine.
•Medzné stavy používateľnosti. Kontrola napätí v materiáloch, kontrola šírky trhlín a kontrola
priehybu.
•Konštruovanie. Konštrukčné zásady pre ohýbané a tlačené prvky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- BENKO, V. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betonové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 374 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1255

AB
C
D
EFX
4,1 %
9,1 %19,3 %22,1 %
24,9 %
20,5 %
Vyučujúci:
Ing. Jaroslav Baran (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Stanislav Blaho (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Bolešová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Čereš (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Dobrý (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľudmila Kormošová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Miroslav Kováčik (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Adrián Ondák (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Anton Sivčák (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Simona Šarvaicová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Žaneta Šenšelová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Štefanovičová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Aleksandar Vidaković (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: