26. 10. 2020  23:03 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-BPR_T - Betónové prvky (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-BPR_T
Názov predmetu:
Betónové prvky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní a písomné testy počas semestra
 
Výsledky vzdelávania:
Fyzikálne charakteristiky betónu, muriva a betonárskej výstuže. Rozdelenie zaťaženia, charakteristické a návrhové hodnoty zaťaženia. Základné informácie o všeobecných pravidlách navrhovania konštrukcií a ich prvkov. Princípy a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť betónových konštrukcií, základy ich navrhovania a overovania. Reológia betónu, podmienky pre stanovenie návrhového modelu a zaťaženia betónových prvkov a jednoduchých konštrukcií. Navrhovanie železobetónového nosníka namáhaného ohybovým momentom a priečnou silou a stĺpov namáhaných kombináciou normálovej sily a ohybového momentu. Študenti sa informatívne oboznámia s medznými stavmi používateľnosti a navrhovaním murovaných prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Fyzikálne a mechanické charakteristiky betónu, betonárskej výstuže a muriva.
- Analýza konštrukcií. Návrhový model. Postup navrhovania. Rozdelenie medzných stavov. Stav I, II a III. Ohybová a osová tuhosť prvkov.
- Zaťaženia konštrukcií. Kategórie návrhových situácií. Kombinácie zaťažení. Roznos zaťaženia na jednotlivé nosné prvky.
- Metódy navrhovania betónových prvkov. Medzné stavy únosnosti. Namáhanie ohybom, šmykom a krútením nosníkov obdĺžnikového a T prierezu. Stĺpy namáhané kombináciou ohybového momentu a osovej sily.
- Medzné stavy používateľnosti. Kontrola napätí, trhlín a pretvorení. Konštrukčné zásady vystužovania nosníkov, dosiek a stĺpov.
- Murované prvky. Pevnostné a deformačné vlastnosti kusových stavív a malty, navrhovanie murovaných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 494

ABCDEFX
11,3 %
15,8 %15,0 %19,6 %
24,9 %
13,4 %
Vyučujúci:
Ing. Jaroslav Baran (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Stanislav Blaho (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Bolešová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Čereš (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Dobrý (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ľudmila Kormošová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Miroslav Kováčik (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Adrián Ondák (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Anton Sivčák (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Simona Šarvaicová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Žaneta Šenšelová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Štefanovičová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Aleksandar Vidaković (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: