2. 6. 2020  14:14 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-BPH_C - Building Physics (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-BPH_C
Názov predmetu:
Building Physics
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - bakalársky (povinný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania (100 %)
Získanie minimálne 56 bodov (percent) na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy navrhovania a posudzovania stavu vnútorného prostredia budov z hľadiska tepelnotechnických vlastností konštrukcií, stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov. Kritériá a požiadavky na navrhovanie stavebných konštrukcií a budov z hľadiska stavebnej fyziky uplatňované v projektovej príprave stavieb prostredníctvom právnych a technických predpisov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné determinanty určujúce stav vnútorného prostredia v budovách
• Spôsoby šírenia tepla (vedenie, prúdenie, sálanie)
• Tepelnotechnické vlastnosti stavebných látok
• Tepelnoizolačné vlastnosti, tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, povrchové teploty
• Nehomogénne konštrukcie, tepelné mosty
• Vlhkosť vzduchu a stavebných látok
• Hodnotenie kondenzácie vodnej pary a vlhkostného režimu vnútri konštrukcie
• Hluk a vnútorné prostredie v budovách, vzduchová nepriezvučnosť deliacich konštrukcií
• Kritéria a požiadavky na ochranu pred hlukom
• Priestorová akustika, čas dozvuku
• Denné osvetlenie, Spektrum slnečného žiarenia. Činiteľ dennej osvetlenosti a jeho zložky. Výpočtové metódy oblohovej osvetlenosti.
• Insolácia bytov, normatívne požiadavky. Určenie času insolácie.
• Význam zasklenia pri zabezpečení stavebofyzikálnych vlastností budov.
• Kritériá na hodnotenie stavebnofyzikálnych vlastností konštrukcií a budov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DARULA, S. Daylighting. In the exterior and in the interior. STU Bratislava, 2011
FICKER, T. Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, 266p. ISBN 80-214-2670-5
HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture. Ernst&Sohn, 2007, 270s. ISBN978-3-433-01841-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

AB
C
DE
FX
10,0 %
34,0 %
24,0 %22,0 %8,0 %
2,0 %
Vyučujúci: Ing. Lucia Maňková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: