23. 10. 2020  23:40 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-EG - Environmentálna geotechnika (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-EG
Názov predmetu:
Environmentálna geotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa informácie z hodnotenia inžinierskogeologických prieskumov so zameraním na environmentálne stavby a znečistené územia. Naučí sa zásady navrhovania geotechnických konštrukcií. Pozná základné technologické postupy zhotovovania geotechnických konštrukcií. Má základné poznatky o environmentálnych aspektoch geotechnických konštrukcií a environmentálnej geotechnike. Vie aplikovať získané poznatky pri návrhu a posúdení geotechnických aspektov rôznych druhov úložísk odpadov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Geotechnický prieskum.
• Zásady navrhovania geotechnických konštrukcií, návrhové situácie, medzné stavy, spôsoby navrhovania a posudzovania, geotechnické kategórie.
• Plošné a hĺbkové základy, návrh pre rôzne geotechnické kategórie, technologické postupy.
• Oporné konštrukcie, druhy oporných konštrukcií, zásady navrhovania oporných konštrukcií, technologické postupy a použitie na environmentálne účely.
• Technológie zlepšovania horninového prostredia.
• Základy environmentálnej geotechniky.
• Aplikácia geotechnických konštrukcií pri ochrane životného prostredia.
• Geotechnické konštrukcie pre sanácie znečistených území
• Úloha geotechniky pri návrhu a posúdení povrchových a hlbinných úložísk odpadov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANKOVSKÁ, J. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-38-6.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
ATKINSON, J. The mechanics of soils and foundations. London: Taylors & Francis Group, 2007. 442 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

ABCD
E
FX
35,3 %
5,9 %
17,6 %
5,9 %
35,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Slavkov (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: