6. 6. 2020  10:20 Norbert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-FVPR - Fyzika vnútorného prostredia (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FVPR
Názov predmetu:
Fyzika vnútorného prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania (100 %)
Získanie minimálne 56 bodov (percent) na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy navrhovania a posudzovania stavu vnútorného prostredia budov z hľadiska tepelnotechnických vlastností konštrukcií, stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov. Kritériá a požiadavky na navrhovanie stavebných konštrukcií a budov z hľadiska stavebnej fyziky uplatňované v projektovej príprave stavieb prostredníctvom právnych a technických predpisov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Základné determinanty určujúce stav vnútorného prostredia v budovách
•Spôsoby šírenia tepla (vedenie, prúdenie, sálanie)
•Tepelnotechnické vlastnosti stavebných látok
•Tepelnoizolačné vlastnosti, tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, povrchové teploty
•Nehomogénne konštrukcie, tepelné mosty
•Vlhkosť vzduchu a stavebných látok
•Hodnotenie kondenzácie vodnej pary a vlhkostného režimu vnútri konštrukcie
•Hluk a vnútorné prostredie v budovách, vzduchová nepriezvučnosť deliacich konštrukcií
•Kritéria a požiadavky na ochranu pred hlukom
•Denné osvetlenie, Spektrum slnečného žiarenia. Činiteľ dennej osvetlenosti a jeho zložky. Výpočtové metódy oblohovej osvetlenosti
•Insolácia bytov, normatívne požiadavky. Určenie času insolácie
•Význam zasklenia pri zabezpečení stavebnofyzikálnych vlastností budov
•Kritériá na hodnotenie stavebnofyzikálnych vlastností konštrukcií a budov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. -- TOMAŠOVIČ, P. -- HRAŠKA, J. Fyzika vnútorného prostredia budov. Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov, stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 394 s. ISBN 978-80-227-3917-7.

Odporúčaná:
STN 73 0540-2 a 3: 2012, STN 73 0532, STN 73 4301, STN 73 0580-1 a 2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
C
D
E
FX
14,3 %18,2 %20,1 %16,2 %
27,9 %
3,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: