22. 10. 2020  23:55 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-GIS - Geografické informačné systémy (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-GIS
Názov predmetu:
Geografické informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
oprava písomných zadaní a prebiehajúcich testov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o priestorových informačných systémoch a priestorových informáciách. Oboznámi sa s geografickými informačnými systémami a informačnými systémami o životnom prostredí a vodnom hospodárstve, so štruktúrou vektorových a rastrových údajov, databázami textových, tabuľkových a grafických údajov, so zdrojmi, zberom a spracovaním údajov pre GIS. Oboznámi sa so základmi využívania údajov z diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve. Bude vedieť analyzovať a modelovať priestor a využívať metódy mapovej algebry a rastrovej analýzy pri riešení vodohospodárskych úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
- Priestorové informačné systémy a priestorové informácie.
- Geografické informačné systémy.
- Informačné systémy o životnom prostredí a vodnom hospodárstve.
- Geometrické, grafické, topologické a textové objekty v GIS.
- Vektorové a rastrové údaje.
- Analýza a modelovanie priestoru.
- Mapová algebra a rastrová analýza a jej využívanie pri vodohospodárskych úlohách
- Zdroje, zber a spájanie údajov.
- Diaľkový prieskum zeme.
- Riadená a neriadená klasifikácia.
- Aplikácie DPZ vo vodnom hospodárstve.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia. Vybrané problémy. Bratislava: STU v Bratislave, 2013.
KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy. Skriptá FS ČVUT. Praha: ČVUT v Prahe, 2005. 161 s.
TUČEK, J. Geografické informační systémy – Principy a praxe. Computer Press, 1998. 424 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

A
B
C
D
E
FX
47,2 %
28,3 %
15,1 %
5,7 %
3,7 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Adam Brziak (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Kubáň (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Sleziak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Valent, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: