23. 10. 2020  0:06 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-GEO - Geológia (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-GEO
Názov predmetu:
Geológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 absolvované testy
Správne vypracované všetky zadania
Úspešné absolvovanie poznávania hornín
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o zemskej kôre, jej stavbe a procesoch, ktoré spôsobujú zmeny zemského povrchu a o základných črtách geologickej stavby Slovenska. Časť predmetu je venovaná aj praktickému poznávaniu základných typov hornín. Získané poznatky z Geológie budú tvoriť základ pre poznanie zloženia, vlastností a správania sa horninového prostredia, v ktorom sa umiestňujú všetky stavby.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné poznatky o Zemi.
Horniny a zeminy – ich genéza a vlastnosti.
Využitie hornín a zemín v inžinierskej praxi.
Endogénne procesy – vulkanizmus, tektonika, zemetrasenia.
Exogénne procesy – zvetrávanie, účinky vody, vetra, ľadovcov.
Stabilita svahov - zosuvy, sanačné práce.
Podzemné vody , režim, pramene, chemické vlastnosti.
Regionálna geológia Slovenska.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 211 s. ISBN 978-80-227-3644-2.
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 211 s. ISBN 978-80-227-3008-2.
BALIAK, F. Geológia a inžinierska geológia: Návody na cvičenia. Bratislava : Alfa, 1984. 169 s.
MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 498

A
B
CDEFX
4,8 %
7,2 %
15,7 %
28,9 %
41,6 %
1,8 %
Vyučujúci: RNDr. Martin Brček, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: