22. 10. 2020  23:16 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-IMPO - Integrovaný manažment povodia (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-IMPO
Názov predmetu:
Integrovaný manažment povodia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testovanie projektu
 
Výsledky vzdelávania:
V teoretickej časti predmetu študent získa vedomosti o transportných procesoch v povodiach, vedúcich k state pôdy a plošnému znečisťovaniu vodných zdrojov. Oboznámi sa s mechanizmom eróznych procesov v povodiach, teóriou vodnej a veternej erózie pôdy, zákonitosťami formovania plošného povrchového a sústredeného povrchového odtoku na svahu a podmienkami pohybu splavenín. Oboznámi sa s metódami kvantifikácie transportu látok v povodí a erózie pôdy. V praktickej časti predmetu získa vedomosti o metódach protieróznej ochrany pôdy v povodiach a o navrhovaní agrotechnických, organizačných a technických protieróznych opatreniach. Oboznámi sa tiež so spôsobmi úpravy výmoľov, strží a zosuvov v povodiach a stabilizácie bystrín.
 
Stručná osnova predmetu:
• Teória eróznych a transportných procesov v povodiach ako procesov spôsobujúcich stratu pôdy a znečistenie z plošných zdrojov.
• Mechanizmus vodnej erózie pôdy. Plošný povrchový odtok na svahu. Kritická dĺžka svahu. Sústredený povrchový odtok. Podmienky pohybu splavenín.
• Možnosti posúdenia a kvantifikácie intenzity odnosu pôdy a chemických látok v povodiach.
• Organizačné a agrotechnické návrhy integrovaného manažmentu povodia.
• Technické návrhy integrovaného manažmentu povodia.
• Sanácia strží a zosuvov pôdy a stabilizácia bystrín.
• Erózia ako zdroj plošného znečistenia povodia. Zdroje znečisťujúcich látok. Priemyselné hnojivá. Pesticídy. Transport znečisťujúcich látok. Dôsledky znečistenia vôd eróznymi procesmi. Ochrana vody a pôdy pred znečistením z plošných zdrojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HEINIGE, V. - HLAVČOVÁ, K. - BACÚRIK, I. Ochrana a organizácia povodia – návody na cvičenia. Bratislava: STU v Bratislave, 1995.
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia. Vybrané problémy. Bratislava: STU v Bratislave, 2013.
VRÁNA, K. - DOSTÁL, T. - ZUNA, J. - KENDER, J. Krajinné inženýrství. Praha: ČKAIT, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

ABC
D
E
FX
18,4 %
20,6 %
39,0 %
16,9 %
5,1 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: