22. 10. 2020  23:09 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-IG - Inžinierska geológia (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-IG
Názov predmetu:
Inžinierska geológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 absolvované testy
Správne vypracované všetky zadania
Úspešné absolvovanie poznávania hornín
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o zemskej kôre, jej stavbe a procesoch, ktoré spôsobujú zmeny zemského povrchu a o základných črtách geologickej stavby Slovenska. Taktiež získa základné vedomosti o metódach prieskumu horninového prostredia a podzemnej vody v ňom. Získané poznatky z Inžinierskej geológie budú tvoriť základ pre poznanie zloženia, vlastností a správania sa horninového prostredia, v ktorom sa umiestňujú všetky stavby.
 
Stručná osnova predmetu:
 Predmet a úlohy inžinierskej geológie
Všeobecné poznatky o zemskej kôre a jej vnútorná dynamika
Horniny a minerály zemskej kôry a ich využitie v stavebnej praxi
Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery stavenísk
Metódy prieskumu horninového prostredia a podzemných vôd
Regionálna inžinierska geológia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 211 s. ISBN 978-80-227-3008-2.
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 211 s. ISBN 80-227-2406-8.
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 211 s. ISBN 978-80-227-3644-2.
MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3204

ABC
D
E
FX
5,5 %9,3 %17,1 %
30,0 %
35,0 %3,1 %
Vyučujúci:
RNDr. Martin Brček, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: