2. 6. 2020  14:03 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KPS4 - Konštrukcie pozemných stavieb 4 (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-KPS4
Názov predmetu:
Konštrukcie pozemných stavieb 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný seminár
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent vedomosti o vývoji, funkčných požiadavkách, materiálovom a konštrukčnom riešení obvodových plášťov budov a ich charakteristických detailov. Študent nadobudne komplexný pohľad na otvorové výplne,(okná, vchodové dvere, zasklené steny), na ich historický vývoj, materiálovú bázu a funkčné požiadavky a pochopí vzťah obvodových plášťov a otvorových konštrukcií. Konštrukčná tvorba obvodových plášťov a otvorových výplní vychádza z najnovších poznatkov teoreticko-experimentálnej analýzy so zreteľom na šetrenie energie a kvalitu vnútorného prostredia.
Získané vedomosti môžu študenti plne využiť v rámci ateliérových tvorieb a v záverečnej práci bakalárskeho štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
 Obvodový plášť ako súčasť obalovej konštrukcie budovy, funkčné a normové požiadavky, materiálová báza, vývoj, vzťah nosného systému objektu.
 Obvodový plášť na báze ľahkej prefabrikácie, požiadavky, zásady návrhu, spôsoby prerušenia tepelných mostov.
 Návrh stykov ľahkého obvodového plášťa z hľadiska požiadaviek aerodynamiky a hydrodynamiky budov, z hľadiska stavebnej tepelnej techniky a akustiky budov.
 Konštrukcie obvodových plášťov na materiálovej báze dreva, zásady návrhu.
 Okenné výplňové konštrukcie, terminológia, požiadavky, funkčný model okna, materiálová báza.
 Sklené systémy, konštrukcia dvojskla, trojskla, fyzikálno-technické vlastnosti.
 Styk otvorových konštrukcií s obvodovou stenou, detaily osadenia a ukotvenia.
 Zasklené steny ako veľkoplošný transparentný systém, ich funkcia, požiadavky, materiálová báza.
 Zimné záhrady, energetický koncept.
 Dvere, architektonické a typologické vlastnosti, fyzikálno-technické požiadavky, materiálová báza, konštrukčné detaily.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Konštrukcie pozemných stavieb V.: Obvodové steny a výplne otvorov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 466 s. ISBN 80-227-1727-4.
PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- MRLÍK, J. Okna, dveře, prosklené stěny. Bratislava : Jaga, 2003. 255 s. ISBN 80-88905-47-8.
PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1252

A
B
C
DEFX
2,5 %
7,7 %
16,7 %
29,7 %
41,1 %
2,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
Ing. Boris Vavrovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: