2. 6. 2020  14:16 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KPS5 - Konštrukcie pozemných stavieb 5 (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-KPS5
Názov predmetu:
Konštrukcie pozemných stavieb 5
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 24 bodov na skúške, maximum 40
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na dokončenie stavby a to interiéru ako aj exteriéru. Ukončovacie práce majú svoju konštrukčné a technologické súvislosti a postupnosti, ktoré sa musia prejavovať v konštrukčnom riešení a skladbách príslušných stavebných detailov. Predmet nadväzuje na vedomosti predchádzajúcich predmetov konštrukcií pozemných stavieb a študent ich aplikuje v symbióze s novými informáciami pre riešenia príslušných detailov stavby. Nové poznatky z predmetu študent bezprostredne aplikuje vo svojej bakalárskej práci bytového domu, následne na druhom stupni štúdia v príslušných ateliérových tvorbách a diplomovej práci. Predmet podporuje kreativitu myslenia študenta pri tvorbe detailov a aplikáciu nadobudnutých vedomostí pre budúcu stavebnú prax.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný okrem tradičných riešení aj na súčasné progresívne riešenia suchej výstavby súvisiace s vnútornými povrchovými úpravami stien, podláh a podhĺadov. Vnútorné montované priečky, špeciálne dverné konštrukcie, riešenia kozubov a komínových konštrukcií, garážové brány, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy v podobe omietok a montovaných obkladov rôznej materiálovej bázy – témy, ktoré sú predmetom riešenia pre zadané detaily stavby v príslušných zadaniach predmetu. Výstupmi každej témy sú návrhy detailov v podobe realizačnej dokumentácie podporené prípravou študenta v podobe škicovaných detailov. Súčasťou predmetu je seminárna práca pre každého študenta zameraná na prehĺbenie problematiky pre tematicky zadanú oblasť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
TOMAŠOVIČ, P. -- BEŤKO, B. -- MIKOLAI, I. -- OLBŘÍMEK, J. -- JAKEŠ, E. Navrhovanie sadrokartónových konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie, tepelnej ochrany a požiarnej bezpečnosti budov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 207 s. ISBN 80-227-1842-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1025

A
B
C
D
E
FX
17,7 %22,0 %
35,0 %
18,9 %
5,3 %
1,1 %
Vyučujúci: Ing. Jakub Čurpek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: