2. 6. 2020  13:39 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PGV1 - Počítačová grafika a vizualizácie 1 (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-PGV1
Názov predmetu:
Počítačová grafika a vizualizácie 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Úspešné absolvovanie skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom orientáciu v modernom spôsobe využívania výpočtovej techniky – v interaktívnej počítačovej grafike. Po absolvovaní tohto predmetu poslucháči získajú vedomosti o systémoch počítačovej grafiky, o ich vlastnostiach, použití a o ich ďalšom vývoji. V rámci cvičení ide o osvojenie základných metodických postupov pri spracovaní projektovej dokumentácie projektu pomocou vybraného 3D CAD programu.
 
Stručná osnova predmetu:
-Projektovanie stavieb z hľadiska použitia výpočtovej techniky, cieľ, doterajší vývoj, hlavné princípy a formy využívania výpočtovej techniky, upresnenie terminologických pojmov.
-Počítačová grafika, vývoj, rozdelenie, trendy.
-CAD systémy – všeobecné, špecializované. História, charakteristika, oblasti použitia, výhody - nevýhody, princípy práce.
-Trojrozmerné modelovanie - druhy trojrozmerných modelov, princípy práce.
-Vizualizácie - história, charakteristika, rozdelenie programov, princípy práce.
ďalšie perspektívy vývoja v uplatňovaní výpočtovej techniky a počítačovej grafiky v projektovaní pozemných stavieb (animácie, virtuálna realita).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAMNICKÝ, M. Počítačová grafika: pre oblasť projektovania pozemných stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 103 s. ISBN 80-227-2346-0.
ŽÁRA, J. -- BENEŠ, B. -- SOCHOR, J. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 2005. 606 s. ISBN 80-251-0454-0.

Odporúčaná:
Duell, R., Hathorn T., Reist Hathorn T.: Autodesk Revit Architecture 2014 Essentials: Autodesk Official Press. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, India, 2013. ISBN: 978-1-118-57508-6
Manuály programov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 562

ABC
D
E
FX
45,9 %
24,2 %
23,5 %
4,1 %
2,3 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Filo (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: