2. 6. 2020  13:40 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PSMK - Progresívne stavebné materiály a konštrukcie (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PSMK
Názov predmetu: Progresívne stavebné materiály a konštrukcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov (z celkového počtu 100) na skúške

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o progresívnych stavebných materiáloch, konštrukciách a technológiách v pozemných stavbách. Naučí sa aplikovať nové materiály, konštrukčné systémy a technológie v architektonickej a konštrukčnej tvorbe.
 
Stručná osnova predmetu:
• Progresívne stavebné materiály, konštrukcie a technológie podporujúce architektonický koncept stavebného diela s akcentom na vizuálne vnímanie prostredia štruktúry a textúry povrchov (napr. transparentné betóny, konštrukčné prvky a materiály so schopnosťou dynamického menenia vizuálnych vlastností a pod.).
• Progresívne stavebné materiály, konštrukcie a technológie podporujúce architektonický koncept stavebného diela s akcentom na funkciu stavebného diela (napr. konštrukcie a technológie napomáhajúce ľuďom so zdravotným hendikepom a pod.)
• Progresívne stavebné materiály, konštrukcie a technológie podporujúce konštrukčný koncept stavebného diela v oblasti hydroizolačnej techniky, výplní otvorov obalového plášťa, masívnych a ľahkých obvodových stien, strešných konštrukcií a pod.
• Progresívne stavebné materiály, konštrukcie a technológie podporujúce energeticko-ekologický koncept budovy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- LUKÁŠIK, D. -- BIELEK, M. Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť = Development of technology in architecture for sustainable society. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 93 s. ISBN 978-80-227-3838-5.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha : Grada Publishing, 2012. 195 s. ISBN 978-80-247-3832-1.
WATTS, A. Moderné fasády. Bratislava : Jaga, 2007. 223 s. ISBN 978-80-8076-049-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 350

AB
C
D
E
FX
38,6 %
30,9 %
21,7 %
6,6 %
2,2 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: