2. 6. 2020  13:36 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-STT - Stavebná tepelná technika (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-STT
Názov predmetu:
Stavebná tepelná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania (100 %)
Získanie minimálne 56 bodov (percent) na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska šírenia tepla a prenosu látky (vlhkosti a vzduchu). Vysvetlenie kritérií na hodnotenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, konštrukčných detailov, stavebných priestorov a budov. Princípy navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska požadovaného stavu vnútorného prostredia a vyhovujúcej tepelnej bilancie budov v zimnom a letnom období.
 
Stručná osnova predmetu:
 Základné spôsoby šírenia tepla (vedenie, prúdenie, sálanie a kombinované spôsoby šírenia)
 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných látok
Vlastnosti stavebnej konštrukcie pri ustálenom teplotnom stave
Výpočtové parametre stavu vnútorného a vonkajšieho prostredia budov
Tepelnotechnické vlastnosti stien, striech, podláh a otvorových konštrukcií - princípy určovania projektovaných hodnôt
Hodnotenie transportných javov prenosu vlhkosti a filtrácie vzduchu
Potreba tepla na vykurovanie, tepelná strata budov a determinujúce faktory pri navrhovaní a dimenzovaní energetických vlastností budovy
Prevencia porúch budov spôsobených nedostatočnou tepelnou ochranou
Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a budov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. -- TOMAŠOVIČ, P. -- HRAŠKA, J. Fyzika vnútorného prostredia budov: Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov,stavebnej akustiky,denného osvetlenia a insolácie budov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 394 s. ISBN 978-80-227-3917-7.

Odporúčaná:
Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov. Jaga, Bratislava, 2003
STN 73 0540-2 a 3: 2012, STN EN ISO 13 790, STN EN ISO 13 789, STN EN ISO 13 370

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1923

A
B
CD
E
FX
10,9 %
14,6 %
23,6 %18,8 %29,5 %
2,6 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Buday, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: