27. 10. 2020  22:15 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-TEPR - Technologický projekt (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-TEPR
Názov predmetu:
Technologický projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné plnenie úloh definovaných vedúcim semináru
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vypracovať vybrané časti technologického predpisu na zadaný stavebný proces stavby realizovanej na ateliérovej tvorbe vrátane požiadaviek na kvalitu vyhotovenia produktu, požiadaviek na ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy
 
Stručná osnova predmetu:
Technický opis vybranej konštrukcie, výkaz výmer, limitujúce podmienky
Pripravenosť staveniska (potrebné zariadenia, priestory skládok, veľkostné požiadavky na jednotlivé druhy zariadenia staveniska a pod.)
Pripravenosť stavebných konštrukcií pre vyhotovenie vybranej konštrukcie (nutná, prípustná, tolerancie, pevnosť, vlhkosť a pod.)
Pripravenosť pracoviska/pracovného miesta (potreba pracovnej fronty, predzásobenie, pomocné konštrukcie, teplota vzduchu, vetranie, osvetlenie a pod.)
Technologický opis vyhotovenia (prípravné, pomocné, dopravné a základné procesy)
Voľba metódy vyhotovenia (varianty)
Návrh opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Návrh opatrení na ochranu životného prostredia pri vyhotovovaní konštrukcie
Organizácia práce na pracovisku v priestore a v čase (zloženie kolektívov, vybavenie, prácnosti, trvanie, nadväznosti operácií)
Hodnotenie a zdôvodnenie výberu konečného variantu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.

Odporúčaná:
GAŠPARÍK,J.: Technológia stavebných procesov 1, 1. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
GAŠPARÍK,J.: Technológia stavebných procesov 1, 2. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
Gašparík,J.-Makýš,P.-Búciová,M.-Hulínová,Z.-Szalayová,S..:Realizácia stavieb . Tribun EUBrno 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 482

A
B
CD
E
FX
58,1 %
23,2 %
13,5 %
1,9 %
0,8 %2,5 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Bederka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bisták, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Briatka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Ďubek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Funtík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Hanko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Barbara Chamulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Richard Matúšek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Petro, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Somorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Sylvia Szalayová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marcel Šmotlák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: