27. 10. 2020  22:43 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-TP1 - Technologický projekt 1 (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-TP1
Názov predmetu:
Technologický projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované zadanie
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať predchádzajúce vedomosti a uplatniť ich v projektovej činnosti. Dokáže zosúladiť technologické požiadavky výroby zadaného sortimentu a kapacity dielcov, prípadne iných materiálov so stavebno-konštrukčným riešením výrobných a pomocných objektov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Rozbor zadaného sortimentu výrobkov, spracovanie tvarových a materiálových charakteristík výrobkov.
•Kapacitné prepočty technologických systémov výrobného závodu pre zadaný sortiment a kapacitu výrobkov. •Ideový návrh technologických systémov výroby zadaného sortimentu výrobkov,
•Spracovanie technickej správy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANÍČEK, J. -- KNOB, J. -- ŘÍHA, J. Technologický a konštrukčný návrh II. Praha: SNTL, 1980.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

AB
C
DEFX
50,7 %
27,4 %
19,2 %
1,4 %1,3 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Bizub, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Božík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mária Búciová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alexander Gron, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Sylvia Szalayová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: