6. 6. 2020  10:17 Norbert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-UA - Udržateľná architektúra (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-UA
Názov predmetu: Udržateľná architektúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania z cvičení (max. 20 bodov)
Písomná skúška (max. 80 bodov)
Získanie minimálne 56 bodov z cvičení a zo skúšky
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na navrhovanie stavebného prostredia z hľadiska jeho environmentálnej a sociálnej kvality, zdrojov, emisií a ďalších aspektov a to v rámci celoživotného cyklu, najmä budov. Navrhovanie budov sa posudzuje z hľadiska dlhodobých dôsledkov v bio-regionálnom kontexte ekosystémov a to z pohľadu dosiahnutej ekologickej kvality v pomere k environmentálnej záťaži. Porozumenie uvedených súvislostí môžu študenti využiť v mnohých iných študijných predmetoch, osobitne v rámci ateliérových tvorieb. Vzhľadom na to, že certifikácia udržateľnej výstavby sa celosvetovo a rýchle presadzuje, absolvovaním tohto predmetu získajú študenti poznatky, ktoré budú môcť resp. budú nútení uplatňovať aj v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahovo sa udržateľná architektúra v predmete interpretuje z hľadiska komplexnosti synergických procesov prebiehajúcich v procese tvorby a prevádzky stavebného prostredia. Prezentujú sa ciele a kategórie certifikovaných systémov hodnotenia udržateľných budov (BREEAM, LEED, SBTool.CZ, DNGB a ďalších), zdôrazňuje sa celostný prístup a zároveň sa kriticky hodnotia trendy v tejto oblasti.
Inovácie urbanistických a architektonických koncepcií z hľadiska trvalej udržateľnosti, materiálová báza, konštrukčné prvky a systémy budov, aktívna a pasívna tepelná ochrana, rekuperácia a recyklácia energií a odpadov, kvalita vnútorného prostredia v budovách z hľadiska zdravia a pohody sa analyzujú a interpretujú nielen z pohľadu ich stavebno-ekologickej kvality, ale aj z pohľadu finančnej efektívnosti a vhodnosti aplikácie v stredoeurópskych klimatických a kultúrnych podmienkach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- LUKÁŠIK, D. -- BIELEK, M. Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť = Development of technology in architecture for sustainable society. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 93 s. ISBN 978-80-227-3838-5.

Odporúčaná:
Hraška, J.: Stavebno-ekologická kvalita budov. Verlag Dashöfer: Bratislava, 2008, 38 s.
Kibert, Ch. J.: Sustainable Construction. 2nd ed., Hoboken: John Wiley & Sons, INC., 2008, 407 s.
Špaček, R. – Šíp, L.: Udržateľná architektúra. Eurostav, Roč. 17, č. 3, (2011), s. 8-10.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 207

A
B
CD
E
FX
11,1 %
21,7 %
25,6 %
19,8 %
17,9 %
3,9 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: