20. 11. 2019  13:34 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_LSA2_A - Letná škola architektúry II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_LSA2_A
Názov predmetu: Letná škola architektúry II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 100%.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce poznatky a zručnosti vo vybranej tematickej oblasti študijného odboru netradičnou formou sústredenej výučby. Pozostáva zo súboru prednášok na zvolenú tému a praktického riešenia zadanej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na overenie a prehĺbenie základných poznatkov a praktických zručností v študijnom odbore netradičnou formou sústredenej výučby.Predmet pozostáva zo súboru prednášok na zvolenú tému, ktoré realizujú domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe. Jeho súčasťou je vlastné tvorivé spracovanie zadanej témy. Témou práce je riešenie modelového zadania (územie, architektonický objekt a pod.) Preferuje sa práca v skupinách a spolupráca rozličných študijných zameraní, programov, resp. škôl architektúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Neufert,E Bau- Entwurfslehre. Berlin: Verlág, 2000. 300 s.

Odporúčaná:
Výber literatúry je podmienený zameraním práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

ABCDEFX
96,8 %1,6 %1,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Alena Bachratá (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Margita Brandisová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Fabriciová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 09. 2019.

Typ výstupu: