11. 12. 2019  15:00 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-ADS - Algoritmy a dátové štruktúry (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ADS
Názov predmetu: Algoritmy a dátové štruktúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 projekty, každý za 10 bodov. Na získanie možnosti účasti na skúške je potrebné získať aspoň 20 bodov v priebehu semestra.
Za písomnú skúšku možno získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov, na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal zápočet alebo získal menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti z oblasti dátových štruktúr a vybraných algoritmov, s nimi pracujúcich. Študenti dokážu tieto dátové štruktúry implementovať a použiť pri riešení problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Union-Find algoritmy
2. Zásobníky a fronty
3. Pokročilé témy v triedení
4. Prioritné fronty
5. Tabuľky symbolov
6. Binárne vyhľadávacie stromy, vyvážené stromy
7. Hašovanie
8. Neorientované a orientované grafy
9. Geometrické algoritmy
10. Radixové triedenie
11. Získavanie dát
12. Kompresia dát
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.R., Stein, C.: Introduction to Algorithms. 2nd edition, MIT Press, 2003.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 475

ABCDEFX
18,5 %11,4 %21,5 %20,0 %24,0 %4,6 %
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alexander Hambalík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 10. 2019.

Typ výstupu: