25. 10. 2020  2:00 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400A3_4D - Aplikovaná biokatalýza (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400A3_4D
Názov predmetu:
Aplikovaná biokatalýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (výberový), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Celobunkové biokatalyzátory, Enzýmová biokatalýza, Génové techniky využiteľné v biokatalýze, Príprava rekombinantných biokatalyzátorov, Imobilizácia biokatalyzátorov, Redoxná biokatalýza, Chemoenzymatická biokatalýza, Stereoselektívna biokatalýza, deracemizácie, asymetrické oxidácie, Multi-enzýmové reakcie, Špeciálne aplikácie biokatalýzy, Priemyselná biokatalýza
 
Stručná osnova predmetu:
- Príprava a aplikácie Celobunkových a Enzýmových biokatalyzátorov
- Použitie moderných génových techník, ktoré sa využívajú v biokatalýze - sekvenovanie, rôzne typy PCR,
- aplikácie techník rekombinantných DNA na prípravu biokatalyzátorov
- nové trendy v imobilizáciách biokatalyzátorov
- využitie redoxnej biokatalýzy pri príprave vzácnych látok, regenerácie kofaktorov
- nové trendy chemoenzymatickej biokatalýzy, spájanie chemických katalyzátorov s enzýmovými, one pot reakcie
- využitie stereoselektívnej biokatalýzy, deracemizácie, asymetrické oxidácie
- spájanie enzýmov v multi-enzýmových reakciách
- nové trendy v biokatalýze a špeciálne aplikácie biokatalýzy
- aplikácie biokatalýzy v priemysle
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FESSNER, W. Biocatalysis - From Discovery to Application. Berlin : Springer Verlag, 1999. 266 s. ISBN 3-540-64942-5.
FESSNER, W. -- ANTHONSEN, T. Modern Biocatalysis. Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009. 375 s. ISBN 978-3-527-32071-4.
DRAUZ, K. -- WALDMANN, H. Enzyme Catalysis in Organic Synthesis. Volume II: A Comprehensive Handbook. Weinheim : VCH, 1995. 506 s. ISBN 3-527-28479-6.
STANBURY, P F. -- WHITAKER, A. -- HALL, S J. Principles of Fermentation Technology. Oxford : Elsevier Science, 1995. 357 s. ISBN 0-08-036131-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: