25. 10. 2020  2:22 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D3_4D - Dizertačný projekt III (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D3_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má dobré znalosti z problematiky riešenej v dizertačnom projekte III, ktorý nadväzuje na dizertačný projekt I a II. Má prehĺbené teoretické vedomosti v oblasti témy dizertačnej práce získané štúdiom špecifických zdrojov a praktické skúsenosti nadobudnuté experimentálne. Študent vie naplánovať základné experimenty, realizovať ich a analyzovať získané výsledky. Na základe teoretických znalostí a praktických skúseností študent vie definovať problém, ktorý bude predmetom riešenia jeho dizertačnej práce a vie definovať základné tézy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium odbornej literatúry, definovanie problému, ktorý bude predmetom riešenia dizertačnej práce, definovanie základných téz dizertačnej práce, plánovanie a realizácia základných experimentov, zhodnotenie výsledkov dosiahnutých experimentálne, vypracovanie správy o riešení projektu v elektronickej alebo tlačenej forme, prezentácia dosiahnutých výsledkov na školiacom pracovisku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 313

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: