25. 10. 2020  0:58 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D4_4D - Dizertačný projekt IV (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400D4_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu písomnú prácu k dizertačnej skúške. Za prácu na projekte a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké teoretické znalosti v oblasti témy dizertačnej práce získané naštudovaním ďalšej odbornej literatúry. Študent má dobrý prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a vie formulovať problém, ktorý bude predmetom jeho výskumu. Vie definovať globálny cieľ dizertácie a čiastkové ciele, ktoré zabezpečia dosiahnutie hlavného cieľa. Študent vie vybrať metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie projektu dizertačnej práce - písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá obsahuje tézy, predmet, ciele dizertačnej práce, navrhované metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 305

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: