29. 10. 2020  21:11 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D5_4D - Dizertačný projekt V (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400D5_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má výsledky získané výskumom a vedeckou prácou v problematike dizertačnej práce. Vie plánovať a realizovať experimenty, získať relevantné výsledky, spracovať ich, analyzovať a vyhodnotiť. Má výsledky vo vývoji metodiky dizertačnej práce, výsledky získané laboratórnymi alebo simulačnými experimentmi, výsledky získané modelovaním a analýzou.
 
Stručná osnova predmetu:
Zber, spracovanie, získavanie, analýza dát.
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce.
Výpočty, experimenty, modelovanie, analýzy.
Spracovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 261

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: