26. 10. 2020  3:47 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D7_4D - Dizertačný projekt VII (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N400D7_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Ďalšie prehĺbenie teoretických a metodologických vedomostí a praktických skúsenosti z kľúčových oblastí podľa zamerania dizertačnej práce. Osvojenie si zásad samostatnej a tímovej práce na báze vedeckého bádania. Analýza a riešenie zložitých úlohy v odbore súvisiacom s témou dizertačnej práce. Tvorivá aplikácia nadobudnutých poznatkov akceptovateľná na medzinárodnej úrovni. Dosiahnutie nových výsledkov v oblasti dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Výskumná práca, ktorej cieľom je plnenie úloh a cieľov dizertačnej práce.
Rozpracovanie téz dizertačnej práce s aplikáciou nadobudnutých teoretických a metodologických vedomostí a výsledkov výskumnej práce podľa zamerania dizertačnej práce - tvorivá aplikácia nadobudnutých poznatkov.
Príprava dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 211

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: