26. 10. 2020  1:58 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D8_4D - Dizertačný projekt VIII (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400D8_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIII
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou dizertačnej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má ucelený prehľad o stave vedeckého poznania v predmete dizertačnej práce, má urobenú komplexnú analýzu súčasného stavu v danej oblasti, rozpracované vlastné nové vedecké teoretické alebo praktické výsledky s jasným prínosom pre teóriu a prax.

 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť - analýza súčasného stavu riešenej problematiky.
Prínosová časť - návrh vlastných nových riešení s jasným prínosom pre teóriu (vedu) a prax.
Písomné spracovanie projektu - dizertačnej práce.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 201

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: